OCHRANA PRÁV OSÔB A RODINY

– AJ VAŠI BLÍZKI MAJÚ PRÁVO NA PRÁVO

Tento produkt je určený všetkým občanom Slovenskej republiky, aj Vy môžete využiť služby D.A.S. v situáciách, ktoré súvisia s vaším súkromným životom.

Kedy môžete využiť služby D.A.S.?

● Ak vám niekto spôsobí škodu na vašich osobných veciach alebo na vašom zdraví, či na zdraví člena vašej rodiny a chcete, aby vám túto škodu uhradil. Aká škoda to môže byť? Napríklad: nemocničné výdavky, výdavky na lieky, liečenie, bolestné, strata na zárobku, náklady na opravu osobných vecí a pod. Príčiny vzniku škody môžu byť rôzne, napríklad: úraz pri športe zavinený cudzou osobou, úraz na bicykli, zranenie chodca, poškodenie osobných vecí alebo ich krádež a pod.

● Ak budete Vy alebo člen vašej rodiny obvinený z priestupku, ktorého ste sa nedopustil alebo budete obvinený z nedbanlivostného trestného činu a budete potrebovať obhajcu. Napríklad: obvinenie z poškodenia zdravia pri športe, z ublíženia na zdraví, ktoré ste zavinili ako chodec alebo cyklista a pod.

● Ak vám cudzia osoba znemožní užívať vaše osobné veci a budete chcieť zmeniť tento protiprávny stav za pomoci právnika.

● Ak vám vaša zmluvná poisťovňa odmietne vyplatiť poistné plnenie alebo ho neoprávnene poníži. Ak vás poisťovňa postihne regresom a chcete, aby bolo dodržané to, na čom ste sa v poistnej zmluve dohodli, a za čo ste riadne platili. O aké zmluvy môže ísť? Napríklad: poistenie zodpovednosti, poistenie domácnosti, životné poistenie, úrazové poistenie a pod.

● Ak vám zmluvný partner neuzná reklamáciu na zakúpený tovar alebo službu alebo vám faktúroval viac, ako bolo dohodnuté. Ak tovar či službu nedodal alebo neopravil v dohodnutom termíne a chcete, aby dodržal to, na čom ste sa dohodli a za čo ste riadne zaplatili. O aké zmluvy môže ísť? Napríklad: nákup tovaru osobnej spotreby, nákup, oprava a údržba zariadenia domácnosti, obstaranie dovolenky, zmluva s mobilným operátorom a pod.

Aké výhody vám prináša toto poistenie?

● Úhrada nákladov spojených s presadzovaním vašich práv,
● odborná právna pomoc nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí,
● právne poradenstvo 24 hodín, 365 dní v roku na Linke právnej pomoci,
● mimosúdnou alebo súdnou cestou presadzovanie vašich práv,
● možnosť voľby vlastného advokáta, ktorému veríte,
● cenová dostupnosť poistenia ochrany práv,
● dlhoročné skúsenosti,
● špecializácia.

Dohodnite si stretnutie

Poistné podmienky

  • samostatne 78 – 94 eur ročne v závislosti od výšky krytia
  • mesačne od 6,50 eur
  • možnosť cenového zvýhodnenia pri kombináciach s ostatnými službami
  • zahŕňa partnera / partnerku a deti

Informácie o cenách služby