PODNIKATEĽ ŠTANDARD – PARTNER (VYMÁHANIE POHĽADÁVOK)

Kedy môžete využiť služby D.A.S.?

● S vašimi zákazníkmi pravidelne uzatvárate zmluvy, v ktorých dojednávate pravidlá. Týmito pravidlami sa bude obchod, ktorý uzatvárate spravovať. Očakávate, že tak ako vy bude aj váš zákazník dodržiavať povinnosti, ktoré mu zo zmluvy vyplývajú a s ktorými súhlasil. Služby D.A.S. môžete využiť v prípade, ak dôjde k porušeniu zmluvy zo strany vášho zákazníka. Napríklad: odmietne prevziať vyrobený tovar alebo hotovú službu, požaduje od vás niečo, čo nebolo v zmluve dohodnuté, neoprávnene vás sankcionuje a pod.

 Splnili ste všetky vaše záväzky, ktoré Vám vyplývali zo zmluvy so zákazníkom. Dodali ste tovar alebo službu v dohodnutom čase, množstve a kvalite. Doručili ste zákazníkovi faktúru, k jej zaplateniu však zo strany zákazníka neprišlo a vy namiesto peňazí máte pohľadávku. Služby D.A.S. môžete využiť v prípade, ak je vaša pohľadávka tri mesiace po splatnosti a chcete ju vymáhať.

Aké výhody vám prináša toto poistenie?

● Úhrada nákladov spojených s presadzovaním vašich práv,
● odborná právna pomoc nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí,
● právne poradenstvo 24 hodín, 365 dní v roku na Linke právnej pomoci,
● mimosúdnou alebo súdnou cestou presadzovanie vašich práv,
● možnosť voľby vlastného advokáta, ktorému veríte,
● cenová dostupnosť poistenia ochrany práv,
● dlhoročné skúsenosti,
● špecializácia.