PODNIKATEĽ ŠTANDARD – NEHNUTEĽNOSŤ

Kedy môžete využiť služby D.A.S.?

● Priestor, v ktorom prevádzkujete vaše podnikanie môže neočakávane, úmyselne alebo neúmyselne poškodiť cudzia osoba. Služby D.A.S. môžete využiť v prípade, ak chcete, aby vám vinník uhradil škodu, ktorá Vám v tejto súvislosti vznikla. Môže sa jednať napríklad o: vytopenie priestorov, poškodenie interiérovej alebo exteriérovej časti priestoru, poškodenie oplotenia a pod.

 Ak máte priestory, v ktorých podnikáte vo svojom vlastníctve a niekto vyvíja aktivity, ktoré porušujú vaše vlastnícke práva a chcete eliminovať tento protiprávny stav, môžete využiť služby D.A.S.. Môže sa jednať napríklad o: znemožnenie užívania nehnuteľnosti, pokus o neoprávnenú zmenu vlastníka nehnuteľnosti, obmedzenie nakladania s nehnuteľnosťou a pod.

Na vaše nehnuteľnosti, ktoré používate pre podnikanie uzatvárate poistné zmluvy s cieľom zabezpečiť v prípade vzniku nepredvídanej udalosti čiastočnú alebo plnú náhradu škody, ktorá Vám môže vzniknúť. Služby D.A.S. môžete využiť, ak vaša zmluvná poisťovňa neoprávnene odmietne poistné plnenie alebo ho neoprávnene zníži, alebo Vás neoprávnene postihne regresom a vy chcete, aby bolo dodržané to, na čom ste sa v poistnej zmluve dohhodli a za čo ste riadne platilil.

 Preto, aby ste mohli vo vašich priestoroch nerušene podnikať uzatvárate pravidelne zmluvy s rozličnými dodávateľmi. Nakupujete tovar, materiál alebo služby s cieľom opraviť alebo zrekonštruovať vašu nehnuteľnosť. Máte uzatvorené zmluvy na dodávku energie, plynu, vody, odvoz odpadu. Máte v priestoroch zavedenú telefónnu, faxovú alebo internetovú prípojku. Priestory, ktoré využívate na podnikanie máte v nájme. Dodržiavanie týchto zmlúv zo strany vašich dodávateľov alebo zo strany prenajímateľa pre vás zabezpečuje adekvátny a komfortný priestor pre vaše podnikanie. Služby D.A.S. môžete využiť v prípade, ak váš zmluvný partner poruší svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy a chcete, aby svoju povinnosť dodržal.

 Susedov alebo spolunájomníkov si spravidla nevyberáte a môže prísť k situáciám, ktoré budú mať vplyv na vaše podnikanie. Služby D.A.S. môžete využiť v prípade, ak váš sused alebo spolunájomník nedodržiava pravidlá štandardného spolunažívania a chcete odstrániť alebo eliminovať tento nežiadúci stav. Napríklad: vypúšťa odpad na váš pozemok, posunie hranice vášho pozemku, obťažuje vás pachom, hlukom a pod.

Aké výhody vám prináša toto poistenie?

● Úhrada nákladov spojených s presadzovaním vašich práv,
● odborná právna pomoc nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí,
● právne poradenstvo 24 hodín, 365 dní v roku na Linke právnej pomoci,
● mimosúdnou alebo súdnou cestou presadzovanie vašich práv,
● možnosť voľby vlastného advokáta, ktorému veríte,
● cenová dostupnosť poistenia ochrany práv,
● dlhoročné skúsenosti,
● špecializácia.