PODNIKATEĽ ŠTANDARD – BASIC

Kedy môžete využiť služby D.A.S.?

● Pri vašom podnikaní sa Vám prakticky denne môže stať, že Vám úplne cudzia osoba spôsobí škodu na zdraví alebo na vašom podnikateľskom majetku. Služby D.A.S. môžete využiť ak chcete, aby Vám túto škodu nahradila. V prípade ublíženia na zdraví sa môže jednať o nemocničné výdavky, náklady na lieky, liečenie, ušlý zisk, bolestné a pod. V prípade poškodenia majetku môže ísť o výdavky na opravu alebo zaplatenie poškodeného či zničeného majetku.

 V rámci vášho podnikania musíte dodržiavať zákony a predpisy. I napriek tomu, že zákony a predpisy dodržiavate môže sa stať, že budete obvinený políciou alebo správnym orgánom z nedbanlivostného priestupku, trestného činu alebo správneho deliktu. Služby D.A.S. môžete využiť v prípade, ak sa chcete brániť. Môže sa jednať napríklad o obvinenie zo všeobecného ohrozenia, z nedodržania predpisov a nariadení v súvislosti s podnikaním.

 Majetok, ktorý používate na podnikanie patrí istotne do prostriedkov, ktoré používate na dosiahnutie vášho zisku. Služby D.A.S. môžete využiť v prípade, ak niekto neoprávnene nakladá s vaším majetkom a Vy ho nemôžete ďalej používať pri vašom podnikaní a chcete tento stav zvrátiť. Môže sa jednať napríklad o znemožnenie užívania veci, neoprávnené zadržanie tovaru alebo majetku, neoprávnené nakladanie s vašim tovarom alebo majetkom.

 Vaše podnikanie spravujú zákony a predpisy. Služby D.A.S. môžete využiť ak sa potrebujete poradiť v základných právnych predpisoch, ktoré upravujú vaše podnikanie. Môže sa jednať o Živnostenský zákon a živnostenský register alebo Obchodný zákonník a obchodný register. 

Aké výhody vám prináša toto poistenie?

● Úhrada nákladov spojených s presadzovaním vašich práv,
● odborná právna pomoc nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí,
● právne poradenstvo 24 hodín, 365 dní v roku na Linke právnej pomoci,
● mimosúdnou alebo súdnou cestou presadzovanie vašich práv,
● možnosť voľby vlastného advokáta, ktorému veríte,
● cenová dostupnosť poistenia ochrany práv,
● dlhoročné skúsenosti,
● špecializácia.