PODNIKATEĽ ŠTANDARD – VODIČ

Kedy môžete využiť služby D.A.S.?

● Pri riadení vozidla prakticky denne hrozí, že vám alebo vášmu vodičovi úplne cudzia osoba spôsobí škodu na zdraví alebo na vašich osobných veciach. Účastníkom dopravnej nehody sa môžete stať kedykoľvek. Služby D.A.S. môžete využiť v prípade ak chcete, aby vám vinník dopravnej nehody vzniknutú škodu nahradil. V prípade ublíženia na zdraví sa môže jednať o nemocničné výdavky, náklady na liečenie, ušlý zisk, bolestné. V prípade poškodenia osobných vecí môže ísť o výdavky na opravu alebo zaplatenie zničenej veci.

 Ako účastník cestnej premávky musíte dodržiavať predpisy. I napriek tomu, že zákony a predpisy dodržiavate môže sa Vám stať, že vy alebo váš vodič budete pri riadení vozidla obvinený políciou z nedbanlivostného priestupku, trestného činu alebo správneho deliktu. Služby D.A.S. môžete využiť v prípade, ak sa chcete sa brániť. Môže sa jednať napríklad o: neoprávnene udelená pokuta, obvinenie z dopravného priestupku, obvinenie z ublíženia na zdraví po dopravnej nehode, odobratie vodičského preukazu.

 Poistenie vašej osoby uzatvárate s cieľom zabezpečiť v prípade vzniku nepredvídanej udalosti čiastočnú alebo plnú náhradu škody na zdraví, ktorá Vám môže vzniknúť. Zodpovednostné poistenie uzatvárate s cieľom zabezpečiť, aby ste nemuseli hradiť škodu, za vznik ktorej ste zodpovedný Vy. Služby D.A.S. môžete využiť, ak vaša zmluvná poisťovňa neoprávnene odmietne poistné plnenie alebo ho neoprávnene zníži, alebo Vás neoprávnene postihne regresom a to v prípade, ak poistné plnenie vzniklo v súvislosti s riadením vozidla, teda v čase, keď ste boli účastníkom cestnej premávky a chcete, aby bolo dodržané to, na čom ste sa v poistnej zmluve dohodli, a za čo ste riadne platili.

Aké výhody vám prináša toto poistenie?

● Úhrada nákladov spojených s presadzovaním vašich práv,
● odborná právna pomoc nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí,
● právne poradenstvo 24 hodín, 365 dní v roku na Linke právnej pomoci,
● mimosúdnou alebo súdnou cestou presadzovanie vašich práv,
● možnosť voľby vlastného advokáta, ktorému veríte,
● cenová dostupnosť poistenia ochrany práv,
● dlhoročné skúsenosti,
● špecializácia.