PODNIKATEĽ ŠTANDARD – ZAMESTNÁVATEĽ

Kedy môžete využiť služby D.A.S.?

● Vašich zamestnancov môžete poznať dobre, alebo nie. V každom prípade, môže prísť k situácii kedy vám zamestnanec úmyselne alebo neúmyselne spôsobí svojím konaním škodu. Služby D.A.S. môžete využiť ak chcete, aby vám túto škodu nahradil. Môže sa jednať o spreneveru, krádež, podvod, poškodenie zariadenia, tovaru alebo strojov.

 Vaše vzájomné vzťahy so zamestnancami upravuje Zákonník práce. Tak ako Vy aj vaši zamestnanci máte svoje práva a povinnosti. Služby D.A.S. môžete využiť, ak vám vznikne problém so zamestnancom, riešenie ktorého spravuje Zákonník práce a chcete túto situáciu riešiť. Môže sa jednať o nasledovné problémy: zamestnanec poruší alebo neustále porušuje pracovnú zmluvu, zamestnanec Vás obviní z diskriminácie, z neoprávneného rozviazania pracovného pomeru, z porušovania vašich povinností a pod.  

Aké výhody vám prináša toto poistenie?

● Úhrada nákladov spojených s presadzovaním vašich práv,
● odborná právna pomoc nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí,
● právne poradenstvo 24 hodín, 365 dní v roku na Linke právnej pomoci,
● mimosúdnou alebo súdnou cestou presadzovanie vašich práv,
● možnosť voľby vlastného advokáta, ktorému veríte,
● cenová dostupnosť poistenia ochrany práv,
● dlhoročné skúsenosti,
● špecializácia.