PODNIKATEĽ ŠTANDARD – VOZIDLO

Kedy môžete využiť služby D.A.S.?

● Pri prevádzke vozidla prakticky denne hrozí, že vám môže cudzia osoba spôsobiť škodu na zdraví alebo na vozidle. Účastníkom dopravnej nehody sa môžete stať kedykoľvek. Služby D.A.S. môžete využiť v prípade ak chcete, aby vám vinník dopravnej nehody vzniknutú škodu nahradil. V prípade ublíženia na zdraví sa môže jednať o nemocničné výdavky, náklady na lieky, liečenie, ušlý zisk, bolestné. V prípade poškodenia vozidla môže ísť o výdavky na opravu alebo zaplatenie zničeného vozidla.

 Ako účastník cestnej premávky musíte dodržiavať predpisy. I napriek tomu, že zákony a predpisy dodržiavate môže sa Vám stať, že budete pri riadení vy alebo vodič vozidla obvinený políciou z nedbanlivostného priestupku, trestného činu alebo správneho deliktu. Služby D.A.S. môžete využiť v prípade ak sa chcete sa brániť. Môže sa jednať napríklad o: neoprávnene udelenú pokutu, obvinenie z dopravného priestupku, obvinenie z ublíženia na zdraví po dopravnej nehode, odobratie vodičského alebo technického preukazu.

 Na vaše vozidlo máte istotne uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Havarijné poistenie a iné poistenia, ktoré sa týkajú vozidla uzatvárate s cieľom zabezpečiť v prípade vzniku nepredvídanej udalosti čiastočnú alebo plnú náhradu škody, ktorá vám môže vzniknúť. Služby D.A.S. môžete využiť, ak vaša zmluvná poisťovňa neoprávnene odmietne poistné plnenie alebo ho neoprávnene zníži, alebo vás neoprávnene postihne regresom a chcete, aby bolo dodržané to, na čom ste sa v poistnej zmluve dohodli, a za čo ste riadne platili.

 Aby ste vozidlo získali alebo ho predali, aby bolo vaše vozidlo prevádzky schopné, uzatvárate pravidelne zmluvy s rozličnými dodávateľmi. Služby D.A.S. môžete využiť v prípade, ak váš zmluvný partner poruší svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy a chcete, aby bola zjednaná náprava. Môže sa jednať napríklad o: kúpnopredajnú zmluvu na vozidlo, leasingovú zmluvu, nájomnú zmluvu, zmluvu o oprave vozidla, servisnú zmluvu, nákup náhradných dielov a pod.  

Aké výhody vám prináša toto poistenie?

● Úhrada nákladov spojených s presadzovaním vašich práv,
● odborná právna pomoc nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí,
● právne poradenstvo 24 hodín, 365 dní v roku na Linke právnej pomoci,
● mimosúdnou alebo súdnou cestou presadzovanie vašich práv,
● možnosť voľby vlastného advokáta, ktorému veríte,
● cenová dostupnosť poistenia ochrany práv,
● dlhoročné skúsenosti,
● špecializácia.