PODNIKATEĽ ŠTANDARD – PARTNER (DODÁVATELIA)

Kedy môžete využiť služby D.A.S.?

● V rámci svojho podnikania uzatvárate poistné zmluvy s cieľom zabezpečiť v prípade vzniku nepredvídanej udalosti čiastočnú alebo plnú náhradu škody, ktorá vám môže vzniknúť, a ktorá by mohla mať fatálny dopad na vaše podnikanie. Služby D.A.S. môžete využiť, ak vaša zmluvná poisťovňa neoprávnene odmietne poistné plnenie alebo ho neoprávnene zníži, alebo vás neoprávnene postihne regresom. Môže sa to týkať poistenia zodpovednosti, poistenia tovaru, zariadenia, strojov a pod.

 Pre to, aby ste mohli podnikať uzatvárate pravidelne zmluvy s rozličnými dodávateľmi. Nakupujete zariadenia, tovar, materiál, nakupujete služby, spolupracujete so subdodávateľmi. Dodržiavanie týchto zmlúv zo strany vašich dodávateľov má pre vás často strategický význam. Ak oni meškajú s dodávkou v konečnom dôsledku budete meškať s dodávkou vášmu zákazníkovi i vy a môžu vám hroziť sankcie. Služby D.A.S. môžete využiť v prípade, ak váš zmluvný partner poruší zmluvu. Napríklad: neuzná vašu reklamáciu za opravu stroja, nedodá tovar alebo službu v riadnom termíne, dodá nekvalitný tovar alebo materiál, neoprávnene fakturuje viac a pod. 

Aké výhody vám prináša toto poistenie?

● Úhrada nákladov spojených s presadzovaním vašich práv,
● odborná právna pomoc nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí,
● právne poradenstvo 24 hodín, 365 dní v roku na Linke právnej pomoci,
● mimosúdnou alebo súdnou cestou presadzovanie vašich práv,
● možnosť voľby vlastného advokáta, ktorému veríte,
● cenová dostupnosť poistenia ochrany práv,
● dlhoročné skúsenosti,
● špecializácia.